Jedu s dobou
Zveřejněno 19. 4. 2020

Jaké jsou závady vozidla, se kterými nesmíme na silnici?

Jaké jsou závady vozidla, se kterými nesmíme na silnici?

 

Motorová vozidla jsou složitá technická zařízení, u kterých postupem času či působením dalších vlivů dochází k jejich stárnutí a také poškozování. Neustále však platí, že na silnici se mohou pohybovat jen vozidla, která jsou technicky způsobilá.

 

Špatný technický stav vozidel se podílí na vzniku každé deváté nehody

V dnešním uspěchané době řada řidičů zapomíná na to, co bylo ještě před nějakým časem zcela běžné. Před každou jízdou alespoň pohledem zkontrolovat stav vozidla. Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že technické závady vozidla každoročně bývají příčinou několika stovek nehod. Je to zlomek z celkového počtu vyšetřovaných dopravních nehod, ale jedná se o případy, kdy technický stav vozidla byl přímou příčinou nehody. Skutečnost však je méně růžová. Dle Centra dopravního výzkumu přímým vlivem špatného technického stavu vozidla dochází až ke 3 procentům nehod, navíc nevyhovující technický stav spolupůsobí u dalších až 11 procent nehod.

 

Problémy pak může mít takový řidič i s pojišťovnou. „Pokud někomu škodu způsobí vodidlo ve špatném technickém stavu, hrozí viníkovi nehody, že po něm bude pojišťovna vymáhat pojistné plnění, které vyplatila poškozenému. A to v případě, když pojišťovna zjistí, že špatný technický stav vozu (např. špatně fungující brzdy) byl přímou příčinou vzniku škody,“ upozorňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

 

Kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé?

Do konce září 2018 uváděla vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v paragrafu 40 závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Současně bylo stanoveno, že v případě zjištění některé z uvedených závad nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. Jednalo se o proslulých tzv. 16 závad, o kterých se učívali žáci autoškol a které bývaly považovány za neomluvitelné minimum u zkoušky z konstrukce a údržby vozidel. Tento předpis však byl na podzim roku 2018 nahrazen vyhláškou č. 211/2018 Sb. (vyhláška o technických prohlídkách vozidel), kde se s podobným stručným výčtem závad ohrožujících bezpečnost provozu nesetkáme. Právem. Možných vážných a nebezpečných závad je mnohonásobně více, než bylo uvedeno v uvedených 16 bodech.

 

Technický stav vozidla mohou hodnotit i policisté v silničním provozu

Motorová vozidla podléhají povinnosti účastnit se pravidelných technických prohlídek na stanicích technické kontroly. Zjistit vážnou či nebezpečnou závadu však mohou i policisté při provádění běžné silniční kontroly. Může jít například o absenci či poškození registračních značek vozidla, poškozené zasklení, poškození či špatnou

 

funkci povinného vnějšího osvětlení, špatné upevnění kol, vážné poškození disku, ráfku kola či pneumatiky, absenci, poškození či špatnou funkci bezpečnostních pásů či nadměrnou hlučnost vozidla. „Je-li zjištěna při silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad,“ vysvětluje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

 

Pokud technickou kontrolu nelze provést s využitím prostředků nebo zařízení, které má policie k dispozici na místě kontroly, a současně má důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly či ve stanici měření emisí. V dané situaci je řidič povinen tam zajet, pokud ovšem zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů. O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. Ovšem bude-li zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit.

 

Jaký může být výsledek kontroly?

 

Podle toho se následně odvíjí další postup:

 

odstranění zjištěné vážné závady, nikoliv pro nerušené pokračování v provozování vozidla. V opačném případě se bude provozovatel či řidič stále dopouštět přestupkového jednání.

 

 

Bližší informace podá:

Roman Budský

Platforma VIZE 0

tel.: 776 195 576

e-mail: roman.budsky@vize0.cz

 

 

Platforma VIZE 0 – Společenství subjektů, které chtějí a mohou ovlivňovat úroveň dopravní bezpečnosti.

partner projektu Jedu s dobou